คุณส มบัติ ผู้มีสิ ทธิ์กู้ โครงการบ้านล้า นหลัง เพื่ อผู้มีร ายได้น้อ ย

คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์กู้ โครงการบ้านล้านหลัง เพื่อผู้มีรายได้น้อย

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) สำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) ของ ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อหน่วย และวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จากเดิมที่กำหนดราคาซื้อขายและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกำหนดราคาที่อยู่อาศัย โครงการบ้านล้านหลัง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเป็นของตนเอง สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้มีทางเลือก ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมชุมชนและระดับราคา สำหรับสามารถมีที่อยู่อาศัยได้ตรงความต้องการ รวมทั้งสนับสนุนให้

ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกssมการส่งเสริมการลงทุน ช่วยกระตุ้นการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการบ้านล้านหลังด้วย

นอกจากนี้การปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขยังสอดคล้องกับประกาศคณะกssมการส่งเสริมการลงทุนฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนโดยกำหนดให้กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ กรณีที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร ต้องจำหน่ายราคาต่อหน่วยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) และกรณีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นต้องจำหน่ายราคาหน่วยละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยที่อยู่อาศัยดังกล่าวจะต้องจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี)

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

รูปถ่ายกิจการ

สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)

หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกssมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

แบบแปลน

ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

วงเงิน

วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1,200,000 บาท (ราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายและ/หรือค่าก่อสร้างอาคารไม่เกิน 1,200,000 บาท)

ระยะเวลาผ่อน

ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

ที่มา ธอส