เคสแรก ติดเชื้อหลังใช้ลิฟท์ร่วมกับผู้ป่วย

วันนี้ ( 29 ก.พ. 63 )สำนักข่าว Dong-A Ilbo ของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่าเกาหลีใต้พบกรณีการติดต่อของไ ว รั สโควิด-19 ในลิฟต์เป็นเคสแรก โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้ ได้ตรวจสอบวิดีโอวงจรปิดของอพาร์ตเมนต์ในระหว่างการสอบสวนทางระบาดวิทย า แล้วพบว่าหญิงวัย 41 ปี ทำงานอยู่ที่สำนักงานเขตซองดงในกรุงโซล ติดเชื้อโควิด-19 จากการอยู่ในลิฟท์ร่วมกับผู้ป่ ว ย ทั้งนี้เธออยู่ในลิฟต์กับบาทหลวงของโบสถ์ มยองซองในกรุงโซล ก่อนที่จะมีการตรวจพบในภายหลังและยืนยันว่าบาทหลวงผู้นี้ติดเชื้อโควิด-19 หญิงคนดังกล่าวอยู่ในลิฟต์กับบาทหลวงเมื่อวันที่ 18 …

Read More

ป ระ กา ศ ก ร ะท รว ง สา ธ าร ณสุข เ รื่ อ งชื่ อ และ อา ก ารสำ คัญข องโ ร ค ติ ด ต่ อ อั นตราย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เ รื่ อ งชื่อและอาการสำคัญของโ ร คติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 ให้โ ร คติดเชื้อไ ว รั สโคโรนา 2019 หรือโ ร คโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) เป็นโ ร คติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโ ร คติดต่อ …

Read More

พ า ยุ ฤ ดูร้ อ นพั ด ถล่ มทั่ว ไทย

สัปดาห์หน้าหนักแน่ กรมอุตุฯ เต ือนพายุฤดูร้อนพัดถล่มทั่วไทย ลมกระโชกแรง-ลูกเห็บตก ขอให้ประชาชนs ะวั งอันตราย เลี่ยงอยู่ที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ กรมอุตุฯ / วันที่ 29 ก.พ. ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-5 มีนาคม 2563)” ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงวันที่ 3-5 …

Read More

พิ ธี กร ข่า ว แ ซ ะน ศ.ใส่ ห น้ าก าก ชุ มนุ ม อา ย อะไร-ใค รจั ด หา ให้ บ ก.ล ายจุด โต้เ ดือด

พิธีกรข่าว แซะนศ.ใส่หน้ากากชุมนุม อายอะไร-ใครจัดหาให้ บก.ลายจุด โต้เดือด สมบัติ บุญงามอนงค์ บก.ลายจุด โพสต์คลิปวิดีโอรายการข่าว ของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใส่หน้ากากของนักเรียน-นักศึกษาที่ออกมาชุมนุมแสดงพลังต่อต้านรัฐบาล ความว่า ที่ นร.-นศ. เขาใส่หน้ากากอนามัย เพราะเขามีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมสูง เขารู้ว่าการมาร่วมกิจกssมคนห มู ่มากในช่วงเวลานี้มีความ เ สี่ ย ง แต่เขา ตั ดสินใจที่จะเข้าร่วมและมีสมองคิดได้ว่าต้องs ะวั งป้องกัน แต่ผู้ประกาศข่าวอย่าง กนก …

Read More

บิ๊ ก ตู่ ย ก เลิ กไ ป ส ห รั ฐฯ เลื่ อ นไ ม่ มี กำ ห น ด เ พ รา ะโ ควิ ด-19

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับทราบจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่า สหรัฐอเมริกาแจ้งเลื่อนการประชุมดีมากอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ หรือ ASEAN-U.S. Special Summit ในวันที่ 14 มีนาคม ที่จะจัดขึ้นในเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ ร …

Read More

ชื่นชมทหาร ทภ.2 “ฮีโร่ภูกระดึง” หลังนำเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ขนย้ายรถ-อุปกรณ์ไปช่วยทำแนวกันไฟป่าภูกระดึงตามเป้าหมาย

ชาวบ้านชื่นชมทหาร ทภ.2 “ฮีโร่ภูกระดึง” หลังนำเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ขนย้ายรถ-อุปกรณ์ไปช่วยทำแนวกันไฟป่าภูกระดึงตามเป้าหมาย พร้อมให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพิทักษ์รั กษ าผืนป่าสำคัญของชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าสัก ป่าอ้อย ป่าไผ่ ที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย ไหม้พื้นที่ไปมากกว่า 3,400 ไร่ ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และกรมอุทย านแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประสานขอความอนุเคราะห์กองทัพบก (ทบ.) เพื่อขนรถแทรกเตอร์ …

Read More

ไม่ใส่หน้ าก าก ต บหน้า ก ารใ ส่ หน้ ากา กอ น ามั ย ถือ เป็ น กา รรั บผิ ดช อบ ต่อ สังค ม อ ย่า งห นึ่ง

เรียกได้ว่าทุกวันนี้ออกนอกบ้านสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลยคือหน้ากากอนามัย ถ้าใครไม่ใส่ถือว่าแปลกมาก การใส่หน้ากากอนามัยถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่งด้วย ซึ่งบอกเลยวาชาวจีนเขาให้ความสำคัญมากกับเ รื่ อ งนี้ ถ้าใครไม่ใส่เขาจัดการทันทีอย่างเช่นตัวอย่างของหนุ่มจีนรายนี้ที่ไม่ใส่หน้ากาก อย่างเช่นชาวจีนที่นำคลิปของคนที่ไม่ใส่หน้ากากมาเผยแพร่ เอามาเปิดเผยให้ดูกันว่า ตอนนี้ที่ประเทศจีน เขาจัดหนักมาตรการจริงจัง บังคับให้ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตอนอยู่ข้างนอก หากใครไม่ใส่ แล้วเจ้าหน้าที่พบเห็น จะโดนจัดการทันที นับว่าเป็นมาตรการที่เด็ดข า ดเอามาก แต่นาทีนี้ไม่เข้มงวด ก็อาจจะไปกันไม่รอด ชาวโซเชี่ยลที่เห็นคลิป บ้างคนบอกว่าเกินไป บ้างก็บอกว่า ช่วงเวลานี้ก็ต้องแบ บนี้แหละ แล้วคุณคิดเห็นอย่างไร ลองไปชม …

Read More

เ มื่ อนั กเ รี ย น มั ธ ย ม ช วนกั น ออ ก มา แส ด งจุด ยื นท ว งค ว ามยุ ติธ รรม

เมื่อนักเรียนมัธยมชวนกันออกมา แสดงจุดยืนทวงความยุติธรรม ร่ำลากันเสียที หน้าหนาว ปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทย า ประกาศ หน้าร้อนยืนอยู่หน้าบ้าน แต่อากาศจะไม่เร่าร้อนอบอ้าวเท่าปีกลาย ร้อนเหงื่อแตก ก็ ผู้นำรัฐบาล ทั้งหลาย เมื่อ ลูกหลาน ชั้นอุดมศึกษามหาวิทย าลัย ยัน นักเรียนมัธยม ชวนกันออกมา เฮฮากับการเมือง แสดงจุดยืนทวง ความยุติธรรม นี่คือ โจทย์ที่แก้ย ากที่สุด นับตั้งแต่วันยึดอำนาจ กรณียุบ พรรคอนาคตใหม่ …

Read More

ปี ติ ก ร มส ม เด็ จ พ ร ะเ ท พฯ ท ร ง ใ ห้ กำ ลั ง ใจ ‘ข อใ ห้ ทุก คนผ่ าน พ้นปั ญ หา’ ทั้ง ภั ยแล้ ง-ไ ว รั สโคโรนา

ปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงให้กำลังใจ ‘ขอให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหา’ ทั้งภัยแล้ง-ไ ว รั สโคโรนา เมื่อวันที่ 28 ก.พ. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิ ษณุโลก ซึ่ง กองพลพัฒนาที่ 3 ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันย ายน 2562 การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทหารพันธุ์ดี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เข้าเฝ้าฯ …

Read More

ส.ส. เส รี ร ว มไ ท ย ชี้ ล ง มติ ห นุ นบิ๊ กป้ อ ม เห ตุ ยั ง ไม่ ถู ก อภิป รา ย จึงไ ม่รู้ ว่าผิ ดอย่างไร

ส.ส. เสรีรวมไทย ชี้ลงมติหนุนบิ๊กป้อม เหตุยังไม่ถูกอภิปราย จึงไม่รู้ว่าผิดอย่างไร เสรีรวมไทย – เมื่อวันที่ 28 ก.พ. นายวัชรา ณ วังขนาย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงกรณีสาเหตุ ที่ ตั ดสินใจลงมติไว้วางใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวัชรา กล่าวว่า เนื่องจากตนเห็นว่า พล.อ.ประวิตร ยังไม่ได้ถูกอภิปราย และไม่มีข้อมูลใด จึงยังไม่รู้ว่า พล.อ.ประวิตร …

Read More