โอนเ งิ น เยี ยวย า 5,000 บาท งว ดสุ ดท้า ยให้ผู้ผ่ านเกณฑ์แล้ว

เราไม่ทิ้งกัน โอนเงินเยียวย า 5,000 บาท งวดสุดท้ายให้ผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว

อย่าลืมเช็กเงิน “เราไม่ทิ้งกัน” คลังทยอยโอนเงินเยียวย า 5,000 บาท งวดสุดท้ายให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว พร้อมเตรียมช่วยประชาชนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกว่า 3 แสนราย

จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวย าลูกจ้างชั่ วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไ ว รั ส “โควิด-19” จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาท 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

วันชัยร่ำไห้กอดเมีย สารภาพติดเชื้อ HIV มีสัมพันธ์กับคู่ขาชายมากกว่า 30 คน
สภาพอากาศวันนี้ ทั่วไทยมีฝน ตกชุกทุกภาค 50 จว. เ สี่ ย ง หนัก s ะวั งน้ำท่วม
เช็กสิทธิ์ ‘เยียวย าเกษตรกร’ ธ.ก.ส. โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ผ่านเกณฑ์งวด 2 แล้ว

ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยียวย า และชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวย าและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโ ร คติดเชื้อไ ว รั สโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยหนึ่งในนั้น คือ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

สำหรับ โครงการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง จากการตรวจสอบพบว่า มีประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวย า และชดเชย จากโครงการต่าง ของรัฐ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ขณะนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำลังเร่งพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน และจะส่งให้คณะกssมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน วงเงินงบประมาณ 906 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการแจกเงินเยียวย า 15,000 บาทแล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 15 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวย าในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย โดยล่าสุดยังไม่มีนโยบายขย ายการแจกเงินเพิ่มแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ที่สงสัยว่าเงินรอบสุดท้ายจะเข้าวันไหนนั้น สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวย าครั้งแรกในเมษายนนั้น จะได้รับเงินเยียวย าในรอบเดือนพฤษภาคมตรงกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายน เช่น

นางสาวย าหอม ได้รับเงินรอบแรกวันที่ 15 เมษายน ก็จะได้รอบ 2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม และรอบ 3 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
นายสาหร่าย ได้รับเงินรอบแรกวันที่ 29 เมษายน ก็จะได้รอบ 2 ในวันที่ 29 พฤษภาคม และรอบ 3 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
แต่ยกเว้นว่า หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ หรือ วันหยุดธนาคาร จำเป็นต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไป เช่น

นางฟ้าใส ได้รับสิทธิ์เงิน 5,000 บาท 3 เดือน ดังนี้

รอบ 1 รับเงินวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
รอบ 2 รับเงินวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 (เนื่องจากวันที่ 9 พฤษภาคม ตรงกับวันเสาร์ จำเป็นต้องเลื่อนออกไป)
รอบ 3 รับเงินวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563.