4 รา ศี เป็ น เศร ษฐีกลา งปี

4 รา ศี เป็นเศร ษฐีกลา งปี

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคำทำ นา ยดีที่เราเอ ามาฝากกัน ก่อนจะถึงวันประกาศผ ลสลา กกินแบ่ งรั ฐบา ล ซึ่งเป็นคำทำ นา ย 4 รา ศี เป็นเศร ษฐีกลา งปี

ราศีไหนบ้าง

พฤษภ


สบายแล้ว

เมถุน

สิงห์

พิจิก

แต่ถึงอย่างไรทั้ง 4 รา ศีต้องหมั่นทำ บุ ญ กันด้วยนะคะ