เ เจ กเงิ นเยียวยาบ้านละ 1000 เงินเข้า 30 มิ.ย. นี้

เ เจ กเงิ นเยีย วย าบ้ านละ 1000 เงิ นเข้า 30 มิ.ย. นี้

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ข่าวช่องวัน รายงานกรณี เมืองพัทย า จ.ชลบุรี เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ ลงทะเบียนรับเงินเยีย วย าครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดื อดร้ อนจากปัญหาการหยุดงาน

ซึ่งได้รับผลกระท บจากการแพ ร่ระบา ดโ ควิ ด โดยเปิดให้ลงทะเบียนเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา

โดยตรวจสอบพบว่า มีครอบครัวที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9,759 ครัวเรือน แต่เมืองพัทย า ยังไ ม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีเหมือนองค์กรปกครองส่วนบริหารท้องถิ่นอื่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ปกครองรูปแบบพิเศษ ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และยังไ ม่มีข้อบัญญัติรองรับจึงทำให้เกิດความล่าช้าในการเสนอเ รื่ อ งขอความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทย า รวมถึงการส่งเ รื่ อ งขออนุมัติไปยัง จ.ชลบุรี และกระทรวงมหาดไทย กระทั่งมีหนังสือลงนามเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทย วันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ด้านนายสนธย า คุณปลื้ม นายกเมืองพัทย า เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ จะเบิกถอนเงินสดออกจากธนาคารกรุงไทย และแบ่งทีมไปยังธนาคารต่าง ของประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับเงินเยีย วย าซึ่งคาดว่าภา ยใ นวันที่อังคาร ที่ 30 มิถุนายน จะผู้ลงทะเบียนทั้ง 9,759 ครัวเรือน จะได้รับเงิ นครบทุกคนแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน